Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

XL10 hanteert voor de zakelijke markt de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Arjo B.V., gevestigd te Hengelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 06080486. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op: XL10 Training | Opleiding B.V. (KvK 54615909), XL10 Care B.V. (KvK 56631588) en XL10 Training B.V. (KvK 54613884)

 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.
 2. Opdrachtnemer: de rechtspersoon, hierna te noemen: Arjo B.V., die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen de opdrachtgever en Arjo B.V. gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Arjo B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Arjo B.V. een opdracht heeft aanvaard. Een opdracht wordt door Arjo B.V.  aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
 3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk met Arjo B.V. zijn overeengekomen.
 4. De klant heeft na bevestiging van de opdracht een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.

 

Artikel 4: Inschakeling medewerkers en derden

Tenzij anders overeengekomen staat het Arjo B.V.  vrij een (andere) medewerker van Arjo B.V.  aan te wijzen voor de (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst of hiervoor een derde in te schakelen.


Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), andere door de overheid opgelegde heffingen, reiskostenvergoeding, alsmede andere expliciet genoemde elementen.
 2. Arjo B.V. zal de eventuele financiële consequenties van een verandering in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden met opdrachtnemer bespreken.
 3. Arjo B.V. is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen: Arjo B.V. moet voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer uren maken dan in eerste instantie overeengekomen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn of, in het algemeen, omstandigheden die met een en andere vergelijkbaar zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Arjo B.V.  gerechtigd hun prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 6: Termijnen

 1. De door Arjo B.V. opgegeven termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen. Arjo B.V. is bij overschrijding van de termijnen eerst dan in verzuim indien zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.
 2. Ingeval de opgegeven termijn door een wijziging in de opdracht wordt overschreden, is dit niet aan Arjo B.V. toe te rekenen.

 

Artikel 7: Betaling, ontbinding en opschorting

 1. In de regel factureert Arjo B.V. om de twee weken. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder zicht op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Arjo B.V. vereist.
 2. Arjo B.V. is gerechtigd vóór aanvang van haar werkzaamheden een vooruitbetaling te vragen.
 3. Arjo B.V. is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Arjo B.V. dientengevolge gelden schade, indien:
 4. Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een redelijke termijn;
 5. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert;

Ingeval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever; in bovengemelde gevallen zijn alle vorderingen die Arjo B.V. ten laste van opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

 1. Na bevestiging van de opdracht is annulering niet meer mogelijk. Het verschuiven van de trainingsdata tot vier weken voor de geplande trainingsdata is kosteloos. Voor het verschuiven van trainingsdata binnen vier weken voor de geplande datum, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
 • van 15 tot 28 dagen voor de geplande datum: € 325,00 per dagdeel
 • binnen 14 dagen voor de geplande datum: € 525,00 per dagdeel
 1. Voor avond- en/of weekend trainingen geldt een toeslag van 15%
 2. Indien naar het oordeel van Arjo B.V. het voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vertrouwen is komen te vervallen, bijvoorbeeld door een discrepantie tussen de verwachtingen van opdrachtgever en Arjo B.V. is zij gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst danwel recht op schadevergoeding voor opdrachtgever te ontbinden.

 

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Arjo B.V., haar personeel en/of voor Arjo B.V. werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Arjo B.V. conformeert zich daarbij aan de geldende privacy wetgeving.
 2. Arjo B.V. verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Arjo B.V. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Arjo B.V.

 

Artikel 9: Klachten

 1. Iedere vraag of klacht over welk onderwerp dan ook wordt door Arjo B.V. in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon in deze is Ilse Schaepers.
 2. Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de eindafrekening, schriftelijk en gemotiveerd bij Arjo B.V. worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.
 3. Indien Arjo B.V. de klacht(en) gegrond achten, zijn zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
 4. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 5. Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard.
 6. Geschillen  voortvloeiende  uit  of  verband  houdende  met  een  aanbieding  aan  of  een  overeenkomst  met  opdrachtgever  zullen  worden  beslecht  door  de  bevoegde  rechter  te Almelo.
 7. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Arjo B.V. uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het netto factuurbedrag van de in het geding zijnde prestatie, behoudens in het geval van eigen opzet of grove schuld van Arjo B.V.
 2. De aansprakelijkheid van Arjo B.V. die samenhangt met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door derden (opdrachtnemers van Arjo B.V. ) is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Arjo B.V.  in redelijkheid op die derde kunnen verhalen.
 3. Arjo B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst zal lijden in de uitvoering van de met Arjo B.V. gesloten overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is gehouden om en is er zelf verantwoordelijk voor om Arjo B.V. steeds tijdig alle voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijke en juiste informatie te verschaffen alsmede te zorgen voor de –overeengekomen- terbeschikkingstelling van medewerkers en faciliteiten van opdrachtgever zelf. Opdrachtgever vrijwaart Arjo B.V. van iedere vordering in dit verband.
 5. Wanneer door derden een vordering wordt ingesteld tegen opdrachtgever waardoor opdrachtgever Arjo B.V. regres zouden kunnen nemen, dient opdrachtgever Arjo B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, hen te betrekken in de besprekingen over de vordering en hen in de gelegenheid te stellen zich tegen de vordering te verweren dan wel namens hen te betalen. Wanneer opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, draagt hij in geval van regres de bewijslast dat dit geen invloed heeft gehad op de omvang van de vordering van de derde en dat opdrachtgever zijn plicht tot schadebeperking volledig heeft nageleefd. Dit geldt ook voor de kosten die opdrachtgever maakt tot vergoeding van, verweer tegen of voorkoming van zulke vorderingen van derden.
 6. Arjo B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere beroepsaansprakelijkheid is, voor zover de wet dit toelaat, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Arjo B.V. in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hen worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan hen schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van Arjo B.V. in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan Arjo B.V. toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
 3. Indien Arjo B.V. door overmacht worden verhinderd de overeenkomst na te komen, zijn Arjo B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die ontstaan door het uitvoeren van de opdracht worden na voltooiing van de opdracht, voor zover zij aan Arjo B.V. toebehoren en voor overdacht vatbaar zijn, aan opdrachtgever overgedragen, mits opdrachtgever al hetgeen zij uit welken hoofde ook aan Arjo B.V. verschuldigd is –waaronder begrepen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en IE-rechten alsmede rente en kosten- heeft voldaan.
 2. In geval Arjo B.V. bij de uitvoering van de aan hen verstrekte opdracht gebruik maken van de door opdrachtgever verstrekte modellen, gegevens, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen enz., is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele IE-rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Arjo B.V. van iedere vordering in dit verband.
 3. Arjo B.V. is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op elke overeenkomst tussen Arjo B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd. Arjo B.V. en gelieerde  vennootschappen blijven echter bevoegd de opdrachtgever in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter.